كنترل پروژه

Harvard Project Manager (HPM

قابلیت‌ها/ امكانات/ …: محاسبه محدودیت‌های FF و SF و … قابلیت تعریف 350فعالیت با حداكثر 12 كاراكتر، آنالیز مقادیر به دست آمده تجمعی و گراف آن، هزینه‌بندی انواع پروژه‌ها، تعریف تقویم برای هر منبع تعیین زمان استفاده از منبع در تخصیص منابع

Microsoft Project (MSP

نمودارهای پرت و گرت و گانت

قابلیت‌ها/ امكانات/ …: به كار بردن و پروسه كردن روزهای كاری و تعطیل، محاسبه زمان پایان پروژه، محاسبه انواع شناورهای LF و EF و …، امكان استفاده از Password پشتیبانی انواع پلاتر و چاپگر، آنالیز انواع هزینه‌ها، محاسبه هزینه‌ اضافه‌كاری، قابلیت تعریف حداكثر 9999 فعالیت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر، تعریف كردن فعالیت جدید در فضای پرت و جابه‌جا كردن آنها، گزارش دادن نمودار میله‌ای منبع در مقیاس زمان

Project Schedule 7 (PS7

نمودارهای پرت و گرت با نمایش بهتر و در اندازه دلخواه
قابلیت‌ها/ امكانات/ …: آنالیز روزهای تعطیل كاری، محاسبه انواع شناورهای منفی، امكان استفاده از Password، قابلیت تعریف حداكثر 20000 فعالیت و تخصیص دادن یادداشت به هر فعالیت، استفاده از تقویم‌های مشترك در پروژه‌های چندگانه، محاسبه ظرفیت‌های متغیر، هزینه‌های تورم و اضافه‌كاری برای منابع و افزودن به زمان اصلی یا كاهش آن، محاسبه واریانس‌های زمان‌بندی و آنالیز انواع هزینه‌ها، تهیه گزارش منبع، هزینه و …

Time Line (TL6

انواع نمودارها با اندازه دلخواه

قابلیت‌ها/ امكانات/ …: در نظر گرفتن محدودیت‌ها «زودتر از … شروع نشود» و یا « دیرتر از … شروع نشود»، آنالیز پرت، تعیین مدت زمان استفاده از منبع و بع تأخیر انداختن آنها با تخصیص تقویم به منابع، استفاده از بانكهای اطلاعاتی برای ایجاد پروژه‌ها، تخیخ گزارش راجع به منبع، قابلیت مهم نمودار پرت زمان‌بندی شده به همراه MSP ، قابلیت جانبی
Guide Line 2
Primavera

نمودارهای پرت، گرت و گانت

قابلیت‌ها/امكانات/ . . .: با توجه به جمیع موارد، این نرم‌افزار اغلب توانایی‌ها و دسترسی‌های سایر نرم‌افزارهای كنترل پروژه را دارا می‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوی استفاده‌ی شبكه‌ای از آن وجود دارد. قبول بیش از ده‌هزار فعالیت در یك پروژه.

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
اطلاعات ورود

ALDEP

طول و عرض زمین مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعالیت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترین درجه ارتباط، عرض نوار چیدمان، حداقل امتیاز برای چاپ یك طرح

قابلیت/ شرح: الگوریتم ایجاد كننده، مكانیزم كار تصافی، وارد كردن تعداد طرح‌هایی كه در هر مرحله باید استقرار یابد، طرح استقراری در هر مرحله

COMLAD

ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ لیست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات
قابلیت/ شرح: ویرایش قوی‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهایی با امتیاز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.

Factory Flow

جریان مواد، میزان تولید و انواع تولید
قابلیت/ شرح: رسم چارت‌های مختلف با رنگ‌های متنوع، تخمین فضای انبار مورد نیاز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهیه بهترین استقرار با توجه به حجم تولید، ***** كردن دیاگرام‌های پیوسته، استفاده از ابزارهایی مانند Factory OPT، Factory CAD برای ارائه Layout بهینه، طراحی چارت در 13 و ACAD12 و
کنترل موجودی
Alliance/ MFG
مشخصات:ارائه توابع كلی‌ MRP و MRPII مانند: پیش‌بینی، سفارش خرید، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ریزی، كنترل موجودی، كنترل كارگاهی، پیگیری وظایف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهای Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و دارا بودن یك واسطه باركد.
آمار و احتمالات
Mini Tab
كلیه نمودارهای كنترل كیفیت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولی و … ، انواع نمودارهای حرفه‌ای.
قابلیت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روی Excel، محاسبات تئوری احتمالات (ضریب هم‌بستگی، توزیع‌های پیوسته و گسسته، جداول فراوانی، مقادیر احتمالی) و تست‌های آماری، انجام رگرسیون خطی، پله‌ای و …، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری، سری زمانی و انواع واریانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.


SPSS
انواع نمودارها و نمایش گرافیكی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای كنترل كیفیت
قابلیت: تهیه انواع جدول‌های احتمالات، تهیه انواع طرح‌های آماری، روش‌های رگرسیون و محاسبه انواع آن، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری و داده‌های آماری در زمینه كنترل كیفیت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌های آماری (میانگین، میانه و …) صدور فایل‌ها و Save كردن بر روی بقیه نرم‌افزارها مانند Access، help قوی.
Statistica
انواع نمودارها و نمایش گرافیكی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای كنترل كیفیت مانند U، NP و .
قابلیت: انجام رگرسیون با هزاران متغیر، قابلیت تكرارپذیری و تولید دوباره، تحلیل و تفسیر نمودارهای كنترل كیفیت، تجزیه و تحلیل سیستم‌های آنالیز زمانی مانند پیش‌بینی و …، رسم طرح‌های مورد نیاز در رگرسیون، انجام انواع محاسبات احتمالی مانند توزیع‌ها و تفسیر آنها، دارای سیستم پیشنهاد كننده.

StatGraph (STATG
تهیه انواع نمودارها مانند پارتو، كیفی وصفی، متغیری و … .
قابلیت: در زمینه QC، آنالیز واریانس (ANOVA)، رگرسیون، آنالیز سری‌های زمانی، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌های آماری و انواع توزیع‌های پیوسته و گسسته (برنولی، پواسون، كای‌دو، یكنواخت و…) حل جدول Simplex.

تحقیق در عملیات
General Algebraic Modeling System (GAMS
برنامه‌ریزی خطی، غیرخطی، عدد صحیح، مختلط و …

انواع محدودیت‌ها، تابع هدف متغیر تعریف می‌شود، پرقدرت‌ترین نرم‌افزار تحقیق در عملیات

GIN
برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی

استفاده از روش حل ماتریسی، مساله مورد نظر به صورت كدهای ASCII ذخیره می‌شود، دارای help خوب، گزارش نهایی از حل مساله می‌دهد.
LINDO

برنامه‌ریزی خطی، عدد صحیح، مختلط، صفر و یك
حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهایی بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. دارای help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوی‌تر است.

Lingo

برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
قوی‌ترین نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزایای Windows و help برقراری ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادی: 16000 متغیر، 8000 محدودیت.

QSB

برنامه‌ریزی خطی، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ریزی پویا، تئوری صف، شبیه‌سازی و مدیریت پروژه
تهیه گزارش نهایی، حل مرحله به مرحله، امكانات ویرایشی (حذف و تعدیل محدودیت‌ها، تابع هدف و …) امكان دیدن قسمت خاصی از مساله، حل ترسیمی.
TORA

برنامه‌ریزی خطی، نظریه صف، موجودی مسائل حمل و نقل (99 مبدأ،99 مقصد)
بر اساس متن كتاب «حمدی طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخیره می‌كند، تهیه گزارش در هر مرحله و گزارش نهایی، قابلیت ویرایش و اصلاح كلیه موارد.

شبیه‌سازی
AutoMod
كاربرد در مدل‌سازی، سرعت بالا، تكمیل خودكار، جزئیات مدل، ساختن مدل سه بعدی به طور اتوماتیك، امكان عیب‌یابی، قابل استفاده برای طرح‌ریزی.
Micro Saint
ایجاد سیستم‌های پیچیده شامل مدل‌های بزرگ از سیستم‌های ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ایجاد سریع مدل‌ها، قابلیت ایجاد، شبیه‌سازی، آنالیز و تفسیر و طرح‌ریزی مدل‌ها، برای نشان دادن واقع‌گرایانه سیستم از طرح‌های متحرك استفاده می‌شود.
Siman
اولین زبان شبیه‌سازی برای مدل‌سازی سیستم‌های ساخت، اولین زبان قابل اجرا بر روی میكروكامپیوترها، دارای منوهای بسیار قوی، مشخص نمودن مشخصه‌های دینامیكی و استاتیكی، شبیه‌سازی در 3 قسمت انجام می‌شود: 1‌- تهیه مدل؛ 2- تهیه چارچوب آزمایش؛ 3- تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات به دست آمده.
SimFactory
كاربرد در طرح‌ریزی و شبیه‌سازی، رسم طرح مورد نظر در محیط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محیط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزییات، نمایش جریان مواد به صورت انیمیشن، طراحی Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پیشگویی عملكرد فرایندها.
Taylor
شبیه‌سازی تولید محصولات به صورت تكی و بسته‌ای، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان دیدن مدل از زوایای مختلف و جهت‌های گوناگون، دارای مفسر بسیار قوی به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ایجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگی، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسیر حركت و… ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌های مسیری.
Vent Ana Simulation Environment (VENSIM
از كامل‌ترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، كاربرد برای مدل‌های مفهومی، ایجاد، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها، در نسخه‌های PLE (ایجاد دیاگرام و رمز عبور، شبیه‌سازی، مستند‌سازی)، Standard (قادر به ایجاد طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها) Professional (مدل كردن سیستم‌های پیشرفته و بهینه كردن آن)، DSS ( قابلیت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه می‌شود.
گرافیك و ترسیم
visio.vision for business graphics)
OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
امكان تغییر شكل و ویرایش و تغییر رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چیدمان تولید و پر كردن فضاهای خالی.

Harvard Graphics (HG3
مله‌ای، سازمانی، چند‌گانه، نمودارهای آماری
ایجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهیه اسلایدهای 35میلی‌متری با یكFilm Recorder.
MS PowerPoint
نمودارهای مختلف
قابلیت ایجاد فایل‌های نمایشی، انیمیشن و گرافیكی، راهنمای ارایه مقاله، سمینار و پروژه و قابلیت استفاده‌های تبلیغاتی و آموزشی در شبكه‌های جهانی Internet

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1389/03/9    | توسط: یاسرحبیبی    | طبقه بندی: مهندسی صنایع تحلیل سیستمها،     |
نظرات()