ترم دوم  88 87    (5)

 1: تقاضا برای کالایی هر سه ما 25000واحد , هزینه ثابت هر واحد 20 تومان , هزینه ثابت سفارشدهی 5000 تومان , هزینه کمبود هر واحد در سال 50 تومان و نرخ هزینه نگهداری  هر سه ماه برابر با 5% می باشد . مدت زمان تحویل نیز 4 ماه می باشد . با توجه به اطلاعات فوق , مقدار بهینه سفارش , کمبود و نقطه سفارش مجدد را محاسبه نمایید.

................................................................................................................................................... .........................................................................................

2 : در یک کارگاه تولیدی سه محصول با مشخصات زیر بصورت دسته ای  تولید می شود . قسمتی  از مساحت کارگاه که برای انبار کردن محصولات بکار می رود برابر با 700 متر مربع است.

ارقام لازم برای تولید این محصولات در جدول ز یر داده شده است. با فرض اینکه برای هر سه محصول نرخ هزینه نگهداری برابر با 20  در سال باشد و کمبود موجودی جایز نباشد . مقدار اندازه اقتصادی هر بار تولید برای هر یک از محصولات زیر رابدست آورید .

مشخصات / محصول

1

2

3

D   مقدار  تقاضا  در  سال

5000

2000

10000

A:هزینه ثابت سفارشدهی به تومان

100

200

75

C:هزینه تولید هر محصول به تومان

10

15

5

f:سطحی که هر واحد محصول اشغال می کند به متر مربع

0.7

0.8

0.4

................................................................................................................................................... .........................................................................................

3 :  باتوجه به داده های زیر و شرایط مورد نظر , جدولMRP زیر راکامل کنید .

پیش زمان سفارش = 4هفته , اندازه دسته =  25, موجودی ابتدای دوره = 30 , ذخیره احتیاطی = 0

دوره

1

2

3

4

5

6

7

8

تقاضا

10

15

5

10

15

10

5

10

دریافت زمانبدی شده

 


25


POH

 
دریافت برنامه ریزی شده

 
ارسال برنامه ریزی شده

 
................................................................................................................................................... .........................................................................................

5: مقدار مصرف سالیانه نوعی قطعه  یدکی خودرو 2500 واحد در سال  و هزینه هر بار سفارش  100دلار و نرخ هزینه نگهداری در 10% در سال می باشد  . مقادیر خرید بستگی به تعداد سفارش دارد که در جدول زیر آمده است .

مقدار اقتصادی سفارش را محاسبه نمائید .

مقدار سفارش (واحد)

قیمت واحد ( دلار)

499     0

5

2499     500

4.75

4999  2500

4.60

  - 5000

4.50

................................................................................................................................................... .........................................................................................

6: تقاضا در طی مدت زمان تحویل یکنواخت و  بین 0 تا 20 می باشد . با توجه به سطح سرویس برابر با 0.85 برای این سیستم

الف مقدار ذخیره احتیاطی و نقطه سفارش مجدد را محاسبه نمایید .

ب : اگر تقاضا برابر با 19 واحد شود , میانگین کمبود در هر سیکل را بدست آورید

................................................................................................................................................... .........................................................................................

7: در یک شرکت تولیدی , چهار محصول توسط یک خط , تولید می شوند . با توجه به داده های زیر

 سیکل بهینه تولید و مقادیر بهینه سفارش را بدست آورید.

نرخ هزینه نگهداری

قیمت هر واحد

زمان آماده سازی

هزینه سفارش

تولید

تقاضا

محصول

0.20

100

0.001

500

10000

3000

1

0.20

150

0.002

700

5000

2000

2

0.40

50

0.005

1200

50000

5000

3

0.15

200

0.003

800

10000

1000

4

 .................................................................................................................................................. .........................................................................................

4: با توجه به داده های زیر مقدار پیش بینی تقاضا برای دوره های اول و دوم و و طی مدت زمان تحویل را محاسبه نمائید.

  0.1= , 175.5 A0=   , 0=    , 2= L مدت زمان تحویل  ,  165 X1=مقدار واقعی تقاضا در دوره1          

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1390/05/19    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()