1- نام سیستم/ طرح/ فرآیند:                                         4- درگیری فروشندگان و غیره:                                     7- توسط:

2- مسئول سیستم/ طرح/ فرآیند:                                    5- مدل یا محصول:                                                    8- تاریخ شروع تحلیل:

3- درگیری قسمتهای دیگر:                                           6- تاریخ انتشار اطلاعات فنی:                                      تاریخ بازبینی مجدد:

وظیفة سیستم/ طرح/ فرآیند

10

شکست بالقوه

 

 

11

اثر/ آثار شکست بالقوه

 

12

شدت اثر (S)

 

13

مشخصه های مهم (Class)

 

14

علل شکست بالقوه

 

15

وقوع (O)

 

 

16

کنترلهای جاری پیشگیرانه

 

17

کنترلهای جاری تشخیص (شناسایی)

17

درجة بازیابی (D)

 

18

درجة ریسک (RPN)

 

 

19

اقدامات پیشنهادی

 

 

20

مسئول و تاریخ تکمیل

 

21

 

Action Results

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده

S

E

V

O

C

C

D

E

T

R

P

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- امضاء تأیید کننده                                                                                         24- امضاء مرور کننده

نوشته شده در تاریخ جمعه 1390/09/4    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()